„Rocznik Tomistyczny” jest miejscem ogłaszania studiów tomistycznych, forum dyskusji naukowych, platformą popularyzacji spuścizny tak filozoficznej jak i teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Wydawany jest przez środowisko tomistów warszawskich, które tworzył i któremu patronuje profesor Mieczysław Gogacz. On też wyznaczył określone ramy uprawiania tomizmu: chodzi o tomizm wynikający z myśli Tomasza z Akwinu jako istotny nurt filozofii współczesnej, charakteryzujący się konsekwentnym ujmowaniem wszelkich zagadnień filozoficznych najpierw od strony esse (istnienia) bytu, a dopiero w następnej kolejności podejmujący problematykę istoty, własności, relacji. „Rocznik” nie jest jednak zamknięty na inne środowiska tomistyczne. Wszelkie teksty tomistyczne będziemy publikować. Pragniemy raczej łączyć wysiłki tomistów niż je rozpraszać. Czasopismo wychodzi zarówno w wersji „papierowej” posiadającej własny ISSN oraz wersji internetowej pod adresem: www.RocznikTomistyczny.pl. Obie wersje są identyczne, aczkolwiek wymieniona strona internetowa zawiera oprócz „Rocznika” także inne materiały; ułatwia ponadto kontakt z czytelnikami dzięki wbudowanemu narzędziu poczty elektronicznej. Pełne wersje elektroniczne tekstów danego numeru udostępne są na stronie internetowej Rocznika Tomistycznego równocześnie z wersją drukowaną. Ponadto Rocznik jest indeksowany w Index Copernicus, CEJSH oraz BazHum.
Informujemy także, że Rocznik Tomistyczny wpisany jest na listę B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; za publikację w nim autorzy otrzymują 7 punktów.
Fra Angelico, Tomasz z Akwinu (1395 circa–1455)