KOMITET REDAKCYJNY
EDITORIAL BOARD

 

 

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk – Redaktor Naczelny “Rocznika Tomistycznego”. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczeń i następca prof. Mieczysława Gogacza. Autor szeregu publikacji z zakresu filozofii i teologii średniowiecznej, tomizmu, etyki i klasycznej filozofii człowieka. Interesuje się problematyką uczuć, sprawności i cnót moralnych, relacji osobowych.
Adres mailowy: Artur.Andrzejuk@RocznikTomistyczny.pl
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Magdalena Płotka – zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tomistycznego”. Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pełniąca obowiązki kierownika Katedry Historii Filozofii Polskiej UKSW. Autorka szeregu publikacji z zakresu średniowiecznej filozofii polskiej. Interesuje się historią filozofii, w szczególności XIV-XVI wieku oraz średniowieczną filozofią działania.
Adres mailowy: Magdalena.Plotka@RocznikTomistyczny.pl
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Michał Zembrzuski – Sekretarz Redakcji „Rocznika Tomistycznego”. Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się problematyką metafizyczną a także epistemologiczną w starożytności i średniowieczu, a szczególnie problematyką pamięci i teorią intelektu możnościowego i czynnego. Jest autorem licznych tłumaczeń tekstów średniowiecznych na język polski. Jest współredaktorem książek w serii „Opera Philosophorum Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował autorską monografię zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. Komentarz „O pamięci i przypominaniu”. W 2015 opublikował książkę poświęconą problematyce zmysłów wewnętrznych u Akwinaty: Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu.
Adres mailowy: Michal.Zembrzuski@RocznikTomistyczny.pl
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Dawid Lipski – redaktor działu „Sprawozdania i recenzje”. Nauczyciel etyki i filozofii. Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Liechtenstein), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn) oraz Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Kolonia). Redaktor w czasopiśmie „Pro Fide, Rege et Lege”. Zainteresowania naukowe: metafizyka, antropologia filozoficzna, tomizm, neoplatonizm, neoaugustynizm.
Adres mailowy: Dawid.Lipski@RocznikTomistyczny.pl
Afiliacja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Dr Izabella Andrzejuk – Członek Redakcji „Rocznika Tomistycznego”. Doktor, wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie i w Wyższej Szkole Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz na studiach niestacjonarnych Ochrony Środowiska na UKSW. Jest autorką szeregu publikacji o tematyce filozoficznej. Zainteresowania naukowe I. Andrzejuk skupiają się wokół zagadnień z zakresu historii filozofii (arystotelizm, tomizm, filozofia polska), filozofii, etyki, klasycznej teorii człowieka, filozoficznych podstaw mistyki.
Adres mailowy:Izabella.Andrzejuk@RocznikTomistyczny.pl
Afiliacja: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

Natalia Herold – doktorantka na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada dyplom z nauk politycznych i społecznych na podstawie pracy z zakresu etyki urzędniczej (licencjat 2013, magister 2017). Jej projekt doktorski dotyczy polemiki polskich filozofów prawa (Jerzego Landego, Jerzego Wróblewskiego, Czesława Martyniaka, Czesława Znamierowskiego, Kazimierza Opałki, Jerzego Kalinowskiego) z Czystą teorią prawa Hansa Kelsena. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Interesuje się filozofią klasyczną, zwłaszcza etyką i pedagogiką.
Adres mailowy: Natalia.Herold@RocznikTomistyczny.pl
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

REDAKCJA JĘZYKOWA
Language editors

Elżbieta Pachciarek (język polski), Adam Filipowicz (łacina, greka), Bernice McManus-Falkowska, Maksi Anna Kozińska, Magdalena Płotka (angielski), Christel Martin, Izabella Andrzejuk (francuski), Hildburg Heider (niemiecki), Michał Zembrzuski (łacina), Monika Slodičkowa (słowacki)

Benozzo Gonzoli, Triumf św. Tomasza z Akwinu (1471)