RADA NAUKOWA
SCIENTIFIC COUNCIL

 

Anton Adam – ks. prof. dr. hab., kapłan diecezji bansko-bystrickej (Słowacja). Stopnie naukowe uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie wykłada na Wydziale Teologii Universytetu Komenskiego v Bratysławie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trnavskiego w Bratysławie, od 2005 roku popularyzuje teologię katolicką w radiu „Lumen.” Jest autorem ponad dwustu artykułów naukowych, które zostały opublikowane na Słowacji, w Polsce, w Czechach, Rosji i na Ukrainie. Należy do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Europejskiego Towarzystwa Teologii Katolickiej, Rady Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Słowackiego, Rady Naukowej „Rocznika Tomistycznego”, Rada Naukowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Trnave, Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.

Mieczysław Gogacz – prof. dr hab. Długoletni kierownik Katedry Historii Filozofii Akademii Teologii Katolickiej. Członek założyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Długoletni wykładowca filozofii w Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskiej Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Technicznej. Przewodniczący rady naukowej półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege”, członek rady naukowej „Rocznika Tomistycznego”. Autor licznych książek (łącznie 57 wydań) oraz blisko 1000 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Promotor 64 prac magisterskich i 27 prac doktorskich. W 1997 roku otrzymał od papieża Jana Pawła II Komandorię z Gwiazdą Orderu Świętego Sylwestra Papieża.

Krzysztof Kalka – dr hab. filozofii. Członek rady naukowej półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege” i „Rocznika Tomistycznego”. Autor licznych publikacji naukowych z filozofii.

Marcin Karas – prof. dr hab., historyk filozofii – pracuje w Zakładzie Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Prowadzi badania z historii idei i z filozofii średniowiecznej, jest autorem ponad 180 publikacji. Ostatnio zajmuje się głównie kosmologią wczesnonowożytną i filozofią dziejów. Opublikował m.in. książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama (Kraków 2003), Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Kraków 2007), a także prace: Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku (Sandomierz 2008), Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (Kraków 2008), czy też Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej (Kraków 2012), liczne artykuły (45) oraz przekłady (43).

Arkady Rzegocki – dr hab. nauk politycznych. Prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012-2013; profesor i członek Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (2010-2016); pomysłodawca i kierownik projektu Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Visiting Scholar w Sidney Sussex College w Cambridge (2014 r.). Założyciel i długoletni redaktor naczelny czasopisma „Pressje”. Autor licznych publikacji naukowych. Prezes honorowy Klubu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Członek Rady Naukowej „Rocznika Tomistycznego”. Radny Miasta Krakowa (kadencja od 2014). Od 2016 ambasador RP w Wielkiej Brytanii.

Sławomir Sobczak – dr hab. pedagogiki. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Specjalista z zakresu pedagogiki społecznej i teorii resocjalizacji, a także tomistycznych podstaw wychowania.

Antoni B. Stępień – prof. dr hab. Były członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. W latach 1987-1990 dziekan Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Były kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej KUL, Zakładu Logiki i Teorii Poznania, a także Katedry Teorii Poznania. Długoletni redaktor naczelny najważniejszych polskich czasopism filozoficznych: „Roczników Filozoficznych” i „Zeszytów Naukowych KUL”. Były przewodniczący rady programowej „Edukacji Filozoficznej”, członek redakcji naczelnej „Encyklopedii Katolickiej”. Autor kilkuset książek i artykułów naukowych z zakresu teorii poznania, metodologii nauk filozoficznych, metafizyki, estetyki i historii filozofii współczesnej. Promotor 56 prac magisterskich i 12 prac doktorskich. Doktor honoris causa UKSW, kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Stanisław Wielgus – Prof. dr hab. Arcybiskup metropolita warszawski (emerytowany), były biskup płocki. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1989-1998. Były Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1990-1993 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Były sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL; kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii KUL; Międzywydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu i Katedry Historii Filozofii w Polsce. Długoletni redaktor naczelny czasopisma naukowego „Acta Mediaevalia” i współredaktor „Studiów Mediewistycznych”, przewodniczący redakcji naczelnej „Encyklopedii Katolickiej”. Autor 12 książek naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa i nauk przyrodniczych. Promotor 75 prac magisterskich i 19 prac doktorskich. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Adam Wielomski – dr hab. nauk politycznych. Prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego; Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej; członek władz Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; kierownik Zakładu Polityki i Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UP-H; profesor Szkoły Wyższej Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Redaktor Naczelny półrocznika naukowego „Pro Fide, Rege et Lege”. Specjalizuje się we francuskojęzycznej myśli politycznej. Autor 15 monografii i ponad dwustu publikacji naukowych, głównie na temat historycznej i współczesnej myśli politycznej oraz teorii państwa i polityki.

Mehmet Zeki Aydin – prof. dr. Teolog. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Ankarze. Wykładowca licznych uczelni tureckich i zagranicznych. Stypendysta międzynarodowych programów naukowych (m. in. w Tunezji, Belgii, Francji i Niemczech). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu etyki, pedagogiki i dydaktyki.

Artur Andrzejuk – Prof. dr hab. Redaktor Naczelny “Rocznika Tomistycznego”. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczeń i następca prof. Mieczysława Gogacza. Autor szeregu publikacji z zakresu filozofii i teologii średniowiecznej, tomizmu, etyki i klasycznej filozofii człowieka. Interesuje się problematyką uczuć, sprawności i cnót moralnych, relacji osobowych.

 

Zmarli członkowie Rady Naukowej

 

Tadeusz Klimski (1948-2013). Profesor i prorektor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Z wykształcenia filozof i psycholog (absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), od 1970 związany z warszawską Akademią Teologii katolickiej, przekształcona w 1999 r. w UKSW. Przeszedł tu wszystkie stopnie kariery akademickiej, a latach 2005-2012 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu.
Interesował się głównie problematyką człowieka najpierw w ramach psychologii, a następnie poszerzając te problematykę o ujęcia filozoficzne. W ramach historii filozofii i klasycznej metafizyki egzystencjalnej ukazywał w swych tekstach poszczególne problemy antropologiczne w związku ze strukturą bytu, istnieniem i transcendentaliami.
T. Klimski był założycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w ATK (w okresie tzw. „karnawału Solidarności w l. 1980-1981), W l. 1986-1990 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej II kadencji. Od 2007 do 2013 pełnił funkcję vice-prezydenta Europejskiej Fedaracji Uniwersytetów Katolickiech (Fedération des Universités Catholiques Europènnes).

Wojciech Falkowski (1930-2015). Profesor i rektor Polskiego Uniwersytetu ba Obczyźnie (PUNO), działającego w Londynie. Z wykształcenia lekarz psychiatra, psycholog, artysta malarz i muzyk w jednej osobie. Urodzony w Nowogródku wywieziony przez sowietów wraz z rodziną w 1940 r w okolice Archangielska, po „amnestii” w 1942 r. wraz z Armią Polską gen. Andersa trafił do Iranu, a potem do Afryki, gdzie kontynuował naukę w polskiej szkole. Po wojnie skończył medycynę w Dublinie i rozpoczął specjalizowanie się w psychiatrii, w której osiągnął kolejne stopnie, aż do członkostwa w Królewskim Kolegium Psychiatrii. Był pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym Centrum Psychoterapii Analitycznej w Londynie oraz Institute of Transactional Analysis. Kierował także Wydziałem Badań Naukowych w angielskim centrum profilaktyki problemów alkoholowych; był ponadto cenionym w Zjednoczonym Królestwie biegłym sądowych w zakresie psychologii i psychiatrii. Profesorem PUNO został w 1980 r., a w 2002 r. wybrano go na rektora; funkcję tę pełnił do 2011 r. W dniu 6 października 2009 r. podpisał z rektorem UKSW, ks. prof. Ryszardem Rumiankiem, umowę o współpracy pomiędzy PUNO i UKSW.

Andrzej Maryniarczyk (1950-2020). Prof. dr hab. Uczeń i następca Mieczyława A. Krąpca. Długoletni wicerektor i kierownik studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Były kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej KUL oraz kierownik Katedry Metafizyki. Redaktor naczelny „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”. Autor 15 książek naukowych i ponad 100 artykułów. Promotor 119 prac magisterskich i 24 prac doktorskich. Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, działalność organizacyjną i społeczną odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Recenzenci/ Reviewers

Antoni B. Stępień,

Marie-Dominique Goutierre,

Piotr Mazur,

Grzegorz Hołub,

Andrzej Jonkisz,

Paul J. Cornish,

Marek P. Prokop

Tomasz Pawlikowski

Henryk Anzulewicz

Piotr Roszak

 

Benozzo Gonzoli, Triumf św. Tomasza z Akwinu (1471)