Rocznik Tomistyczny nr 4 (2015)

ISSN 2300-1976

Uniwersytet na rozdrożu. 
O uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka/University at the Crossroad. University and its Teaching with Antoni B. Stępień – Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk, Witold Płotka

Rozprawy i artykuły

Marek P. Prokop
Le concept de l’eternite et du temps dans le Liber de causis/The Concept of Eternity and Time in Liber de causis

Artur Andrzejuk
Problem istnienia w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Liber de causis/The Problem of Being in Thomas Aquinas’ Commentary on Liber de causis

Michał Zembrzuski
Realna różnica między intelektem czynnym i możnościowym w ujęciu św. Tomasza z Akwin/The Real Distinction Between Agent and Potential Intellect in Approach Thomas Aquinas

Tomasz Pawlikowski
Liber de definicionibus i scholastyczny problem adaequatio/Liber de definicionibus and Scholastic Problem adaequatio

Karolina Ćwik
Czy św. Tomasz był eudajmonistą?/Thomas Aquinas’s Eudaimonistic Ethics

Magdalena Płotka
Jak nakaz moralny wynika z natury świata? Koncepcja prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji/How is Moral Imperative a Result of the Nature of the World? The Concept of Natural Law in St. Thomas Aquinas’s Account Stoic and Late Medieval Tradition

Iwona Solecka-Karczewska
Zgodność rozumu i wiary w Summa theologiae Tomasza z Akwinu/Compatibility of Reason and Faith in Summa Theologiae of Thomas Aquinas

Mieszko Pawlak

Państwo i Kościół w myśli św. Tomasza z Akwinu i Marsyliusza z Padwy/Church and State in the Thought of St. Thomas Aquinas and Marsilius of Padua

Urszula Wolska

Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby/The Vision of Postmodern Man and Thomistic Theory of the Person

Anna Mandrela
Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki/Thomistic Philosophy of Being and Buddhist Philosophy of Emptiness

Sebastian Taboł

Tomizm czeski w latach 1879-1948/Czech Thomism in 1879-1948

Tłumaczenia

Tomasz z Akwinu
O geocentryzmie, tekst łaciński i polski (tłum. Marcin Karas)/About Geocentrism, Latin and Polish Text (transl. Marcin Karas)

Kamil Majcherek

Zagadnienie pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała w Quaestiones quodlibetales św. Tomasza z Akwinu/The Issue of Posthumous Identity of Christ’s Corpus and Posthumous Naming Parts of His Body in Quaestiones quodlibetales of St. Thomas Aquinas. The Introduction to Translation

Tomasz z Akwinu
Quaestiones quodlibetales, II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. (tłum. Kamil Majcherek)/Quaestiones quodlibetales, II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. (transl. Kamil Majcherek)

Sprawozdania i recenzje

Michał Zembrzuski, Izabella Andrzejuk
Tomizm na Konferencji Naukowej „Etyka i polityka”/Thomism at the Conference ‘Ethics and Politics’

Magdalena Płotka
Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki”/The Report of the Conference ‘In the Sphere of Medieval Ethics’

Anna Kazimierczak-Kucharska
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 740-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu oraz św. Bonawentury z Bagnoregio/The Report of the Conference on the Occasion of 740 Anniversary of Death of St. Thomas Aquinas and St. Bonaventure

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza  i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”/The Report of Presentation Professor Mieczysław Gogacz Prizes and Symposium ‘Consequential Thomism’

Anna Kazimierczak-Kucharska, Izabella Andrzejuk

Filozofia tomistyczna na konferencji „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”/Thomistic Philosophy at the Conference ‘From Virtue Ethics to Protect People as a Persons Ethics. The Basics of Social and Political Education’

Izabella Andrzejuk, Anna Ambroziak, Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz, Izabela Kozłowska, Marcin Wodziński, Artur Andrzejuk
Tomizm w Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum”/Thomism in a Foundation of a Good Education ‘Maximilianum’

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: „Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”/The Report of the International Conference: ‘Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance’

Anna Kazimierczak-Kucharska, Karolina Ćwik
Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowej Konferencji „Oblicza Mistyki”/The Report of Participation in the International Conference ‘The Faces of Mysticism’

Michał Zembrzuski
Recenzja: Tomasz Bartel, Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w „Quaestio disputata de veritate” świętego Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria 2008/Review: Tomasz Bartel, Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w „Quaestio disputata de veritate” świętego Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria 2008

Magdalena Płotka

Recenzja: Michał Głowala, Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce, Wrocław 2012, Oficyna Naukowa PFF, ss. 197/Review: Michał Głowala, Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce, Wrocław 2012, Oficyna Naukowa PFF, ss. 197

Dorota Zapisek

Recenzja: Mateusz Penczek, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 322./Review: Mateusz Penczek, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 322.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, ss. 281./Review: Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, ss. 281

Artur Andrzejuk
Recenzja: Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, ss. 639./Review: Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu, Lublin 2013, ss. 639

Artur Andrzejuk

Recenzja: Tomasz Pawlikowski, Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 514. /Review: Tomasz Pawlikowski, Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 514

Izabella Andrzejuk

Filozoficzne i teologiczne aspekty religii. Recenzja: Ks. Piotr Moskal, Traktat o religii, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 247./Philosophical and Theological Aspects of Religion. Review: Ks. Piotr Moskal, Traktat o religii, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 247

Marcin Karas
Recenzja: Santiago Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. Mariusz Beściak, Warszawa 2014, ss. 324./Review: Santiago Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. 
Mariusz Beściak, Warszawa 2014, ss. 324.

Magdalena Płotka
Recenzja: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Peter Lang, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014, ss. 201./Review: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Peter Lang, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014, ss. 201

Artur Andrzejuk
Recenzja: Bożena Listkowska, Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 304.Review: Bożena Listkowska, Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 304.

Anna Kazimierczak-Kucharska
Recenzja: 1) Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów, red. B. Listkowska, A Andrzejuk, Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2014, ss. 168; 2) Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów, Radzymin 2014, ss. 171; 3) Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów, Warszawa–Radzymin 2015, ss. 218./Review: 1) Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów, red. B. Listkowska, A Andrzejuk, Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2014, ss. 168; 2) Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów, Radzymin 2014, ss. 171; 3) Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów, Warszawa–Radzymin 2015, ss. 218.

Anna Kazimierczak-Kucharska

Recenzja: Tomasz Stępień, Doktor anielski o aniołach, Warszawa 2014, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”, ss. 180./Review: Tomasz Stępień, Doktor anielski o aniołach, Warszawa 2014, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”, ss. 180

Dawid Lipski

Recenzja: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Z metodologii historii filozofii, w: Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, t.14, Warszawa 2015, ss. 160./Review: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Z metodologii historii filozofii, w: Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, t.14, Warszawa 2015, ss. 160.

Polemiki i dyskusje

Wojciech Golonka

Odpowiedź na krytyczne uwagi dra Marka Prokopa odnośnie do mego artykułu St Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources/The Response to Marek Prokop’s (PhD) Critical Comments to my Article St Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources

Odpowiedź Marka Prokopa/The Marek Prokop’s Response

Izabella Andrzejuk

Spór o filozofię moralną św. Tomasza z Akwinu. Próba wskazania na źródła odmiennych stanowisk É. Gilsona i F. van Steenberghena. Na marginesie dyskusji M. Prokopa z artykułem W. Golonki/The Dispute about St. Thomas Aquinas’ Moral Philosophy. An Attempt to Indicate the Sources of Different Positions É. Gilson and F. van Steenberghen. In the Margin of M. Prokop Discussion with article of W. Golonka

Nota o autorach/Note about authors

 

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników czwarty numer Rocznika Tomistycznego. Charakter tego numeru jest zdecydowanie „magazynowy” – znajdują się w nim bowiem bardzo różne teksty, dotyczące bardzo różnych zagadnień, choć daje się dostrzec pewne skupienie uwagi na relacji tomizmu
i neoplatonizmu. Pewne tematy się jednak kontynuują.
I tak, numer otwiera obszerna rozmowa z prof. Antonim  B. Stępniem na temat kondycji uniwersytetu, szczególnie uniwersytetu w Polsce. Jest to swoisty ciąg dalszy tematyki związanej z etyką i etosem naukowca – badacza i nauczyciela akademickiego. Jest to zresztą temat żywo dyskutowany także w innych czasopismach filozoficznych, co związane jest ze zmianami i naciskami jakim poddawane są społeczności akademickie ze strony państwowej i unijnej biurokracji. Rocznik Tomistyczny wpisuje się więc niejako w tę dyskusję, przypominając klasyczną koncepcję uniwersytetu i nauczania uniwersyteckiego. Kontynuuje się także dyskusja na temat charakterystyki doktryny św. Tomasza z Akwinu i miejsca
w niej filozofii. Ponadto wyjątkowo bogaty jest dział sprawozdań i recenzji; wiąże się z jednej strony z 740. rocznicą śmierci Tomasza z Akwinu, z drugiej zaś – z aktywnością tomistów związanych z Rocznikiem.

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476