Rocznik Tomistyczny nr 4 (2015)

ISSN 2300-1976

Uniwersytet na rozdrożu. 
O uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka

Rozprawy i artykuły

Marek P. Prokop
Le concept de l’eternite et du temps dans le Liber de causis

Artur Andrzejuk
Problem istnienia w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Liber de causis

Michał Zembrzuski
Realna różnica między intelektem czynnym i możnościowym w ujęciu św. Tomasza z Akwin

Tomasz Pawlikowski
Liber de definicionibus i scholastyczny problem adaequatio

Karolina Ćwik
Czy św. Tomasz był eudajmonistą?

Magdalena Płotka
Jak nakaz moralny wynika z natury świata? Koncepcja prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji

Iwona Solecka-Karczewska
Zgodność rozumu i wiary w Summa theologiae Tomasza z Akwinu

Mieszko Pawlak

Państwo i Kościół w myśli św. Tomasza z Akwinu i Marsyliusza z Padwy

Urszula Wolska

Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby

Anna Mandrela
Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki

Sebastian Taboł

Tomizm czeski w latach 1879-1948

Tłumaczenia

Tomasz z Akwinu
O geocentryzmie, tekst łaciński i polski (tłum. Marcin Karas)

Kamil Majcherek

Zagadnienie pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała w Quaestiones quodlibetales św. Tomasza z Akwinu

Tomasz z Akwinu
Quaestiones quodlibetales, II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. (tłum. Kamil Majcherek)

Sprawozdania i recenzje

Michał Zembrzuski, Izabella Andrzejuk
Tomizm na Konferencji Naukowej „Etyka i polityka”

Magdalena Płotka
Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki”

Anna Kazimierczak-Kucharska
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 740-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu oraz św. Bonawentury z Bagnoregio

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza  i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”

Anna Kazimierczak-Kucharska, Izabella Andrzejuk

Filozofia tomistyczna na konferencji „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”

Izabella Andrzejuk, Anna Ambroziak, Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz, Izabela Kozłowska, Marcin Wodziński, Artur Andrzejuk
Tomizm w Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum”

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: „Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”

Anna Kazimierczak-Kucharska, Karolina Ćwik
Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowej Konferencji „Oblicza Mistyki”

Michał Zembrzuski
Recenzja: Tomasz Bartel, Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w „Quaestio disputata de veritate” świętego Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria 2008

Magdalena Płotka

Recenzja: Michał Głowala, Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce, Wrocław 2012, Oficyna Naukowa PFF, ss. 197

Dorota Zapisek

Recenzja: Mateusz Penczek, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 322.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, ss. 281.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, ss. 639.

Artur Andrzejuk

Recenzja: Tomasz Pawlikowski, Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 514.

Izabella Andrzejuk

Filozoficzne i teologiczne aspekty religii. Recenzja: Ks. Piotr Moskal, Traktat o religii, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 247.

Marcin Karas
Recenzja: Santiago Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. Mariusz Beściak, Warszawa 2014, ss. 324.

Magdalena Płotka
Recenzja: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Peter Lang, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014, ss. 201.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Bożena Listkowska, Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 304.

Anna Kazimierczak-Kucharska
Recenzja: 1) Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów, red. B. Listkowska, A Andrzejuk, Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2014, ss. 168; 2) Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów, Radzymin 2014, ss. 171; 3) Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów, Warszawa–Radzymin 2015, ss. 218.

Anna Kazimierczak-Kucharska

Recenzja: Tomasz Stępień, Doktor anielski o aniołach, Warszawa 2014, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”, ss. 180.

Dawid Lipski

Recenzja: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Z metodologii historii filozofii, w: Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, t.14, Warszawa 2015, ss. 160.

Polemiki i dyskusje

Wojciech Golonka

Odpowiedź na krytyczne uwagi dra Marka Prokopa odnośnie do mego artykułu St Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources

Odpowiedź Marka Prokopa

Izabella Andrzejuk

Spór o filozofię moralną św. Tomasza z Akwinu. Próba wskazania na źródła odmiennych stanowisk É. Gilsona i F. van Steenberghena. Na marginesie dyskusji M. Prokopa z artykułem W. Golonki

Nota o autorach

 

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników czwarty numer Rocznika Tomistycznego. Charakter tego numeru jest zdecydowanie „magazynowy” – znajdują się w nim bowiem bardzo różne teksty, dotyczące bardzo różnych zagadnień, choć daje się dostrzec pewne skupienie uwagi na relacji tomizmu
i neoplatonizmu. Pewne tematy się jednak kontynuują.
I tak, numer otwiera obszerna rozmowa z prof. Antonim  B. Stępniem na temat kondycji uniwersytetu, szczególnie uniwersytetu w Polsce. Jest to swoisty ciąg dalszy tematyki związanej z etyką i etosem naukowca – badacza i nauczyciela akademickiego. Jest to zresztą temat żywo dyskutowany także w innych czasopismach filozoficznych, co związane jest ze zmianami i naciskami jakim poddawane są społeczności akademickie ze strony państwowej i unijnej biurokracji. Rocznik Tomistyczny wpisuje się więc niejako w tę dyskusję, przypominając klasyczną koncepcję uniwersytetu i nauczania uniwersyteckiego. Kontynuuje się także dyskusja na temat charakterystyki doktryny św. Tomasza z Akwinu i miejsca
w niej filozofii. Ponadto wyjątkowo bogaty jest dział sprawozdań i recenzji; wiąże się z jednej strony z 740. rocznicą śmierci Tomasza z Akwinu, z drugiej zaś – z aktywnością tomistów związanych z Rocznikiem.

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476