Rocznik Tomistyczny nr 6 (2017)

ISSN 2300-1976

Artur Andrzejuk
Istnienie pierwszym aktem bytu

Rozprawy i artykuły

Richard Kalka
Structure metaphysique de la relation chez Thomas d’Aquin

Karolina Ćwik
Wpływ wcielenia Słowa na rozumienie wszechmocy Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Izabella Andrzejuk
Kontemplacja i poznanie per raptum. Tomaszowe źródła rozumienia istoty doświadczenia mistycznego

Michał Zembrzuski
Tomaszowy argument „z blokowania” za niematerialnością działań intelektu

Artur Andrzejuk
Struktura bytu w Summa contra Gentiles Tomasza z Akwinu

Ewa A. Pichola
Realizm fenomenologiczny Dietricha von Hildebranda wobec realizmu metafizycznego św. Tomasza z Akwinu

Izabella Andrzejuk
Tomaszowe rozumienie przyjaźni jako amicitia i caritas. Człowiek w relacjach z Bogiem i z drugim człowiekiem

Marcin Karas
Z dziejów arystotelizmu chrześcijańskiego w Polsce. Porównanie kosmologii św. Tomasza z Akwinu i ks. Benedykta Chmielowskiego

Tomasz Pawlikowski
Mistyk i działacz religijny w ujęciu ks. Aleksandra Usowicza

Jan Pociej
Relacja materii i ruchu w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego i Alberta Mitterera

Kingsley Ch. Ekeocha
The method for the discovery of the absolute transcendental properties of being in Mieczysław Albert Krąpiec’s metaphysics

Sprawozdania i recenzje

Jakub Kośka
Sprawozdanie z Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w 743 rocznicę jego śmierci pt. „Tomasz z Akwinu: wczoraj – dziś – jutro”

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Tomizm konsekwentny” ku czci Profesora Mieczysława Gogacza w dziewięćdziesięciolecie jego urodzin

Izabella Andrzejuk
Recenzja: Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, stron 216

Artur Andrzejuk
Filozoficzna etyka z Summy teologii (jeszcze raz) po polsku [Recenzja przekładów W. Galewicza]

Artur Andrzejuk
Recenzja: Arkadiusz Gudaniec, U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, stron 520.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Kazimierz Mikucki, Tomizm w Polsce po II wojnie światowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, stron 366.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Ryszard Polak, Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady, Wydawnictwo „von borowiecky”, Warszawa-Radzymin 2017, stron 566.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Paweł M. Święcki, Teleologia poznania intelektualnego według Tomasza z Akwinu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, stron 216

Artur Andrzejuk
Tomizm biblijny [Recenzja dwóch przekładów komentarzy do Corpus Paulinum].

Jacek Grzybowski
Analityka i tomizm. Czy możności mogą mieć akty? Wokół książki Michała Głowali Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego (Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, stron 380).

Tomasz Pawlikowski
Recenzja: Logika Marcina Śmigleckiego. Wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów, opracowali Roman Darowski SJ i Franciszek Bargieł SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, stron 316.

Michał Zembrzuski
Recenzja: Aleksander Lisowski, Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, Iota Unum, Warszawa 2015, stron 136.

Michał Zembrzuski
Recenzja: Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność, Wydawnictwo Liber Libri, Warszawa 2014, stron 195.

Michał Zembrzuski
Recenzja: Piotr Roszak, Jörgen Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Quaestiones And New Perspectives, Brepols 2015, pp. 608.

Natalia Herold
Recenzja: Stanisław Gałkowski, Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, stron 328.

Polemiki i dyskusje

Mateusz Penczek
Kilka uwag polemicznych w odpowiedzi na recenzję mojej książki Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu

 

Od Redakcji

Szósty numer Rocznika Tomistycznego ma zdecydowanie „magazynowy” charakter – zgodnie z pierwotnym zamysłem. Znajdujemy w nim nie tylko teologię i filozofię tomistyczną, lecz także prezentację różnych ujęć w kilku orientacjach tomistycznych.

Same te orientacje różni przede wszystkim interpretacja pojęcia esse (choć, oczywiście, nie wszyscy autorzy artykułów w Roczniku się do niego wprost odnoszą). Problem z interpretacją istnienia mieli już uczniowie Tomasza i to niemal bezpośrednio po jego śmierci. Świadectwem ich dyskusji jest traktat De esse et essentia angielskiego tomisty Tomasza z Sutton, który kwestionuje zarówno negowanie odróżnienia istnienia od istoty w bycie przez Henryka z Gandawy jak i zniekształcenia ujęć Akwinaty, które upowszechniał Idzi Rzymianin. Tłumaczenie tego traktatu otworzy Bibliotekę Rocznika Tomistycznego i ukaże się w połowie przyszłego roku.

W tym kontekście postanowiliśmy przypomnieć ujęcie istnienia jako aktu bytu, które charakteryzuje tomizm egzystencjalny. Przedstawiona interpretacja należy do wersji nazywanej tomizmem konsekwentnym z racji tego właśnie, że w tym tomizmie wszystkie zagadnienia filozoficzne rozpatrywane są w kontekście problemu esse (a nie dlatego, że inne wersje tomizmu uważa się za mniej konsekwentne!).

Najwięcej jednak artykułów skoncentrowanych jest na analizach tekstów św. Tomasza. Analizy te dotyczą zagadnień chrystologicznych i teoriopoznawczych, metafizycznych i antropologicznych. Ciekawe są ujęcia komparatystyczne: tomizmu i fenomenologii oraz kosmologii św. Tomasza i arystotelizmu ks. Benedykta Chmielowskiego. Warto polecić uwadze czytelników obszerne opracowanie ujęć ks. Aleksandra Usowicza, niezłomnego tomisty krakowskiego, któremu przyszło żyć i pracować w bardzo niesprzyjających czasach. Odnotować także należy interesującą polemikę autora z recenzją jego książki, dotyczącej relacji intelektu i woli w filozofii św. Tomasza. Bogaty jest też dział recenzji, a wśród sprawozdań – relacja z cyklicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie marcowej konferencji o Tomaszu z Akwinu oraz jubileuszowej konferencji tomistycznej, dedykowanej profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi na dziewięćdziesiąte urodziny, połączone z dziesiątą edycją nagród im. Profesora za najlepsze prace magisterskie z tomizmu oraz wydaniem piątego numeru Rocznika Tomistycznego, także dedykowanego profesorowi Gogaczowi.

Artur Andrzejuk

Redaktor Naczelny

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476