Rocznik Tomistyczny nr 8 (2019)

ISSN 2300-1976

Richard Fafara
Ideologia i filozofia arystotelesowska

Mieczysław Gogacz
La vérité, fondement de l’éthique

Peter A. Redpath
Why Western Catholic Higher Education Needs to Recover Its Soul

Dawid Lipski
Nauczanie etyki w szkołach podstawowych – kilka uwag

Rozprawy i artykuły

Marek P. Prokop
Wpływ filozofii Awicenny na metafizykę Tomasza z Akwinu. Przegląd źródeł i opracowań

Magdalena Płotka
Hylemorficzna jedność radości: ujęcie Awicenny i św.Tomasza z Akwinu

Andrzej T. Kubanowski
The Elements of Thomas Aquinas’ Theology of the Church in his Commentary on Letter to Ephesians

Marian Kowalski
Die Architektur der Summa theologiae des Thomas von Aquin

Marcin Trepczyński
The Aquinas’s paths of thinking about predestination in the Summa Theologiae

Michał Zembrzuski
Poznanie Adama i wiedza Chrystusa a intelekt możnościowy i czynny. Ujęcie Tomasza z Akwinu

Marcin Sieńkowski
Koncepcja intelektu a rozumienie wiary. Zestawienie poglądów Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta i Augusta Comte’a

Artur Andrzejuk
Antropologiczne podstawy etyki

Tomasz Ćwiertniak
Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Ku analizie porównawczej

Marian Kryk
Ojciec Jacek Woroniecki: Filozoficzne źródła i konsekwencje Rewolucji Francuskiej

Marcin Karas
Filozofia tomistyczna w środowiskach integryzmu katolickiego w Polsce

Izabella Andrzejuk
Patriotyzm w etyce tomistycznej

Marcin Worek
Wyznaczniki realizmu filozoficznego w rozumieniu M. A. Krąpca i É. Gilsona

Kacper K. Sakowicz
Spór o koncepcję życia. Polemika Mieczysława A. Krąpca z Kazimierzem Kłósakiem

Ewa Agnieszka Pichola
Dietrich von Hildebrand’s Correction of the Teaching on the End of Catholic Marriage

Edycje i tłumaczenia

Marek Prokop
Al-Kindi,Pismo o intelekcie.Wprowadzenie do przekładu z języka arabskiego

Michał Zembrzuski
Al-Kindi, O intelekcie. Wprowadzenie do przekładu z języka łacińskiego

Al-Kindī
Risala fī l-ʿAql
Pismo o intelekcie (tłum. Marek P. Prokop)
De intellectu (et intellecto) (tłum na łac. Dominik Gundissalvi?)
O intelekcie (i tym, co poznane intelektualnie) (tłum. Michał Zembrzuski)

Sprawozdania i recenzje

Natalia Herold
Działalność Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w roku akademickim 2018-2019

Izabella Andrzejuk
Konferencja „Tomizm konsekwentny” z okazji 92. urodzin prof. Mieczysława Gogacza 17 listopada 2018

Krzysztof Kalka
Recenzja: Urszula Wolska, Człowiek rzecz czy osoba? Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2017, stron 331

Maciej Nowak
Recenzja: Paweł Rojek, Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne,Wydawnictwo Naukowe Semper Warszawa 2019, stron 296

Stanisław Janeczek
Mieczysław Gogacz – filozof klasyczny. Recenzja:A.Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, red.A.Andrzejuk, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, stron 236; toż w wersji angielskiej, tamże, stron 245

Jerzy Tupikowski
Recenzja: M.T. Handzel, Teoria poznania samego siebie Hryhorija Sawycza Skoworody, Głogów-Kraków:Theos – Logos 2019, stron 200

 

Od Redakcji

W ręce Państwa przekazujemy już ósmy numer „Rocznika Tomistycznego”. Jednym z tematów przewodnich zebranych artykułów jest diagnoza współczesnego systemu edukacyjnego. W kwietniu 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemom współczesnego szkolnictwa wyższego. Kilka pierwszych tekstów „Rocznika Tomistycznego” stanowi owoc refleksji uczestników tej konferencji. Rozważania te nie tyle są analizą realizowanej obecnie reformy szkolnictwa wyższego, co raczej koncentrują się na dociekaniu filozoficznych podstaw edukacji.

Ponadto, jak zwykle w „Roczniku Tomistycznym”, mamy analizy źródłowe na podstawie tekstów św. Tomasza, przekłady, recenzje i sprawozdania. Dwa artykuły są poświęcone filozofii Awicenny i relacji jego filozofii do myśli św. Tomasza z Akwinu. Obecny numer zawiera również teksty z pogranicza filozofii i teologii tomistycznej, a także z antropologii. Najwięcej artykułów jednak dotyczy zagadnień przekrojowych, problemowych, porównawczych. Znajdziemy więc teksty zestawiające myśl Tomasza z filozofami nowożytnymi (I. Kantem, A. Comte’m, Dietrichem von Hildebrandem), omówienie polemik między poszczególnymi środowiskami tomistycznymi, a także analizy takich problemów jak patriotyzm, koncepcja życia, małżeństwo, itp.

Chcę też zwrócić uwagę na edycje oraz przekłady słynnego pisma Al-Kindiego O intelekcie. Publikujemy jego arabski oryginał wraz z przekładem na język polski oraz tłumaczenie łacińskie, przypisywane Dominikowi Gundissalviemu, wraz jego z polskim przekładem. Zabieg ten pozwala – jak sądzę – śledzić „filtry” i „pryzmaty” filozoficzne, przez które przechodziła podjęta w tekście problematyka intelektu i poznania intelektualnego.

Co więcej, w imieniu całego zespołu redakcyjnego mam przyjemność poinformować, że Redakcja – pragnąc dostosować się do wymogów „świata wirtualnego”, w którym zresztą nasz Rocznik funkcjonuje od swego początku – „umiędzynarodowiła” jeszcze bardziej czasopismo, przypisując artykułom numery DOI oraz modernizując stronę www.roczniktomistyczny.pl. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Zarządowi Naukowego Towarzystwa Tomistycznego za wsparcie tej inicjatywy. Przede wszystkim zaś serdeczne podziękowania należą się przyjaciołom Rocznika Tomistycznego, którzy – za pośrednictwem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego – pomogli nam w tej sprawie: ks. prałatowi Piotrowi Korduli, dr. Pawłowi Bromskiemu, dr. Markowi Prokopowi oraz mgr. Marianowi Krykowi.

Magdalena Płotka

Zastępca Redaktora Naczelnego

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476