Michał Zembrzuski
Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej

Artur Andrzejuk
Tadeusza Klimskiego realistyczna interpretacja problemu jedności

Rozprawy i artykuły

Tomasz Pawlikowski
Poznawalność bytu. Parmenides i św. Tomasz z Akwinu

Marek P. Prokop
„Możliwość” czy „możność”. Wprowadzenie do problematyki

Jarosław Gałuszka
Trzy rozumienia generatio w herezji Ariusza oraz sposoby ich przezwyciężenia w tekstach Tomasza z Akwinu

Marcin Trepczyński
The demonstrability of God’s existence in Summa theologiae of Albert the Great on the background of writings of Thomas Aquinas

Artur Andrzejuk
Egzystencjalna metafizyka bytu w traktacie De ente et essentia Tomasza z Akwinu

Paulina Sulenta
Ogół czy konkret przedmiotem ludzkiego poznania? Rozważania na podstawie q. 2 a. 6. Quaestiones disputatae De veritate – De scientia Dei

Michał Zembrzuski
Poznanie niewyraźne Boga (cognitio confusa) – Tomasz z Akwinu i Kartezjusz

Andrzej Marek Nowik
Filozofia tomistyczna w metodologii historii Feliksa Konecznego

Izabella Andrzejuk
Człowiek i kontemplacja. Antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego

Wojciech Golonka
Saint Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources

Tłumaczenia

Michał Zembrzuski
Koncepcja intelektu czynnego w De spiritualibus creaturis Tomasza z Akwinu

Tomasz z Akwinu
O stworzeniach duchowych, a. 10 (tłum. Michał Zembrzuski).

Étienne Gilson
Wykład wygłoszony w Sali Studyjnej Instytutu Studiów Średniowiecznych w Toronto 13 grudnia 1932 roku (tłum. Marcin Andrusieczko, Izabella Andrzejuk)

Sprawozdania i recenzje

Magdalena Płotka
Tomizm na konferencjach „W kręgu średniowiecznej antropologii” (2011) oraz „W kręgu średniowiecznej metafizyki” (2013) organizowanych przez Sekcję Historii Filozofii UKSW

Magdalena Płotka
Sprawozdanie z wizyty historyków filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt. „Historia filozofii jako problem filozoficzny”.

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”

Tadeusz Klimski
Recenzja: Jacek Grzybowski, Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, ss. 693

Michał Zembrzuski
Recenzja: M. Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio”, Warszawa 2013, ss. 232

Tomasz Pawlikowski
Recenzja: Tadeusz Kuczyński – Od poznania świata do poznania Boga, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2013, ss. 172

Jacek Grzybowski
Polityka, moralność, cnota – harmonia czy antynomia? Refleksje nad książką Adama Machowskiego Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 45

Izabella Andrzejuk
Recenzja: M. Płotka, Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 220

Nota o Autorach

Od Redakcji

W dniu 1 sierpnia 2013 roku przedwcześnie odszedł od nas Pan Profesor Tadeusz Klimski, członek Rady Naukowej „Rocznika Tomistycznego”, uczeń i wieloletni najbliższy współpracownik prof. Mieczysława Gogacza, kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prorektor uniwersytetu w latach 2005-2012.

Z uczelnią tą prof. Tadeusz Klimski był związany od 1970 roku, najpierw jako asystent wolontariusz, a od 1973 roku jako pracownik etatowy, którym był nieprzerwanie do swej śmierci (tuż przed nią otrzymał wypowiedzenie, w myśl którego 30 września 2013 roku miał być ostatnim dniem jego pracy na UKSW). Był więc Tadeusz Klimski całe życie człowiekiem uniwersytetu, z którym zawsze się utożsamiał i któremu starał się służyć z całych sił. Świadczy o tym chociażby fakt, że przez 28 lat zasiadał w Senacie uczelni. Zorganizował studia zaoczne (niestacjonarne) i podyplomowe, których absolwentami jest wielu czynnych dziś w Polsce filozofów. Uczelnię też reprezentował na zewnątrz: w czasie „karnawału «Solidarności»” (w latach 1980-1981) zakładał na ATK NSZZ „Solidarność” i został przewodniczącym Komisji Zakładowej, w ponurych latach osiemdziesiątych służył pomocą ks. prymasowi Józefowi Glempowi w ramach Prymasowskiej Rady Społecznej (w II kadencji w latach 1986-1990), a w latach dziewięćdziesiątych był członkiem rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Szczególną rolę odegrał na uniwersytecie, będąc prorektorem odpowiedzialnym za jego rozwój, rekrutację oraz kontakty międzynarodowe. Dynamiczny rozwój uczelni, który dokonał się w latach 2005-2010 za rektoratu ks. prof. Ryszarda Rumianka († 10 kwietnia 2010), stanowi dzieło także prof. Tadeusza Klimskiego.

W ostatnich latach słabnące siły Profesora pochłaniała w dużym stopniu działalność administracyjna i społeczna. Oprócz bowiem funkcji prorektora był też wiceprezydentem Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy (Fedération des Universités Catholiques Europènnes); pełnił ponadto szereg innych obowiązków uniwersyteckich, nie wyłączając dydaktycznych. Wobec tego w „Roczniku Tomistycznym” postanowiliśmy przypomnieć niektóre tematy badawcze podejmowane przez prof. Tadeusza Klimskiego: zagadnienie prawdy i problematykę jedności w filozofii klasycznej.

Artur Andrzejuk
Redaktor Naczelny

Caravaggio, Tomasz na obrazie Madonna del Rosario (1607)