Michał Zembrzuski
Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej
Profesor Tadeusz Klimski’s study the issue of truth in ancient and medieval philosophy

Artur Andrzejuk
Tadeusza Klimskiego realistyczna interpretacja problemu jedności
Tadeusz Klimski`s realistic interpretation of the problem of unity

Rozprawy i artykuły

Tomasz Pawlikowski
Poznawalność bytu. Parmenides i św. Tomasz z Akwinu
Cognoscibility of Being. Case of Parmenides and St. Thomas Aquinas

Marek P. Prokop
„Możliwość” czy „możność”. Wprowadzenie do problematyki
Potentiality or potency. Introduction to the problems

Jarosław Gałuszka
Trzy rozumienia generatio w herezji Ariusza oraz sposoby ich przezwyciężenia w tekstach Tomasza z Akwinu
Three ways of understanding generatio in heresy of Arius and ways to overcome them in the texts of Thomas Aquinas

Marcin Trepczyński
The demonstrability of God’s existence in Summa theologiae of Albert the Great on the background of writings of Thomas Aquinas
The demonstrability of God’s existence in Summa theologiae of Albert the Great on the background of writings of Thomas Aquinas

Artur Andrzejuk
Egzystencjalna metafizyka bytu w traktacie De ente et essentia Tomasza z Akwinu
Existential metaphysics of being in Thomas’ Aquinas treatise De ente et essentia

Paulina Sulenta
Ogół czy konkret przedmiotem ludzkiego poznania? Rozważania na podstawie q. 2 a. 6. Quaestiones disputatae De veritate – De scientia Dei
Is the Generality or the Concrete Thing the Object of Human Knowledge? Reflections based on Article 6 of the Question 2of Quaestiones disputatae De Veritate – De scientia Dei.

Michał Zembrzuski
Poznanie niewyraźne Boga (cognitio confusa) – Tomasz z Akwinu i Kartezjusz
Confused cognition of God (cognitio confusa) – St. Thomas Aquinas and Descartes

Andrzej Marek Nowik
Filozofia tomistyczna w metodologii historii Feliksa Konecznego
Thomistic philosophy in the historical methodology of Feliks Koneczny

Izabella Andrzejuk
Człowiek i kontemplacja. Antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego
Man and contemplation. The anthropological basis for the knowledge of God in the account of of Aleksander Żychlinski

Wojciech Golonka
Saint Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources
Saint Thomas Aquinas as a philosopher: the problem of sources

Tłumaczenia

Michał Zembrzuski
Koncepcja intelektu czynnego w De spiritualibus creaturis Tomasza z Akwinu
The concept of the active intellect in De spiritualibus creaturis by Thomas Aquinas

Tomasz z Akwinu
O stworzeniach duchowych, a. 10 (tłum. Michał Zembrzuski).
On spirituals creatures, a.10 (trans. Michał Zembrzuski)

Étienne Gilson
Wykład wygłoszony w Sali Studyjnej Instytutu Studiów Średniowiecznych w Toronto 13 grudnia 1932 roku (tłum. Marcin Andrusieczko, Izabella Andrzejuk)
Lecture given at the Hall Study in Institute of Medieval Studies in Toronto, 13th of December 1932 (trans. Martin Andrusieczko, Izabella Andrzejuk)

Sprawozdania i recenzje

Magdalena Płotka
Tomizm na konferencjach „W kręgu średniowiecznej antropologii” (2011) oraz „W kręgu średniowiecznej metafizyki” (2013) organizowanych przez Sekcję Historii Filozofii UKSW
Thomism on conferences „In the circle of medieval anthropology” (2011) and „In the circle of medieval metaphysics” (2013) organized by the Section of History of Philosophy UKSW

Magdalena Płotka
Sprawozdanie z wizyty historyków filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt. „Historia filozofii jako problem filozoficzny”.
Report on the visit of historians of philosophy at the University of Gdansk in the framework of research project „The history of philosophy as a philosophical problem.”.

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”
Report of awarding Professor Mieczyslaw Gogacz prizes and symposium „Thomism consistent.”

Tadeusz Klimski
Recenzja: Jacek Grzybowski, Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, ss. 693
Jacek Grzybowski, Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, pp. 693 (Review)

Michał Zembrzuski
Recenzja: M. Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio”, Warszawa 2013, ss. 232
M. Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio”, Warsaw 2013, pp. 232 (Review)

Tomasz Pawlikowski
Recenzja: Tadeusz Kuczyński – Od poznania świata do poznania Boga, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2013, ss. 172
Tadeusz Kuczyński – Od poznania świata do poznania Boga, Wydawnictwo Petrus, Cracow 2013, pp. 172. (Review)

Jacek Grzybowski
Polityka, moralność, cnota – harmonia czy antynomia? Refleksje nad książką Adama Machowskiego Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 45
Politics, morality, virtue – harmony or antinomy? Reflections on the book by Adam Machowski, Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Wydawnictwo UMK, Torun 2011, pp. 45

Izabella Andrzejuk
Recenzja: M. Płotka, Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 220
M. Płotka, Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, pp. 220 (Review).

Nota o Autorach
Note about authors

Od Redakcji

W dniu 1 sierpnia 2013 roku przedwcześnie odszedł od nas Pan Profesor Tadeusz Klimski, członek Rady Naukowej „Rocznika Tomistycznego”, uczeń i wieloletni najbliższy współpracownik prof. Mieczysława Gogacza, kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prorektor uniwersytetu w latach 2005-2012.

Z uczelnią tą prof. Tadeusz Klimski był związany od 1970 roku, najpierw jako asystent wolontariusz, a od 1973 roku jako pracownik etatowy, którym był nieprzerwanie do swej śmierci (tuż przed nią otrzymał wypowiedzenie, w myśl którego 30 września 2013 roku miał być ostatnim dniem jego pracy na UKSW). Był więc Tadeusz Klimski całe życie człowiekiem uniwersytetu, z którym zawsze się utożsamiał i któremu starał się służyć z całych sił. Świadczy o tym chociażby fakt, że przez 28 lat zasiadał w Senacie uczelni. Zorganizował studia zaoczne (niestacjonarne) i podyplomowe, których absolwentami jest wielu czynnych dziś w Polsce filozofów. Uczelnię też reprezentował na zewnątrz: w czasie „karnawału «Solidarności»” (w latach 1980-1981) zakładał na ATK NSZZ „Solidarność” i został przewodniczącym Komisji Zakładowej, w ponurych latach osiemdziesiątych służył pomocą ks. prymasowi Józefowi Glempowi w ramach Prymasowskiej Rady Społecznej (w II kadencji w latach 1986-1990), a w latach dziewięćdziesiątych był członkiem rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Szczególną rolę odegrał na uniwersytecie, będąc prorektorem odpowiedzialnym za jego rozwój, rekrutację oraz kontakty międzynarodowe. Dynamiczny rozwój uczelni, który dokonał się w latach 2005-2010 za rektoratu ks. prof. Ryszarda Rumianka († 10 kwietnia 2010), stanowi dzieło także prof. Tadeusza Klimskiego.

W ostatnich latach słabnące siły Profesora pochłaniała w dużym stopniu działalność administracyjna i społeczna. Oprócz bowiem funkcji prorektora był też wiceprezydentem Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy (Fedération des Universités Catholiques Europènnes); pełnił ponadto szereg innych obowiązków uniwersyteckich, nie wyłączając dydaktycznych. Wobec tego w „Roczniku Tomistycznym” postanowiliśmy przypomnieć niektóre tematy badawcze podejmowane przez prof. Tadeusza Klimskiego: zagadnienie prawdy i problematykę jedności w filozofii klasycznej.

Artur Andrzejuk
Redaktor Naczelny

Caravaggio, Tomasz na obrazie Madonna del Rosario (1607)