Artur Andrzejuk
Czym jest tomizm? / What is the Thomism?

Mieczysław Gogacz
Metafizyka św. Tomasza (specyfika głównych zagadnień) / Metaphysics of Saint Thomas (the specificity of the main problems)

Rozprawy i artykuły / Dissertations and articles

Paul J. Cornish
A Case against State Sovereignty from the Natural Law Tradition

Anton Adam
Milost’ v teológii Wincenta Granata v kontexte filozofie Tomáša Akvinského / Grace in Vincent Granat’s theology in the context of the philosophy of St. Thomas Aquinas

Michał Zembrzuski
Intelekt bierny a intelekt możnościowy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu / Passive intellect and potential intellect according to St. Thomas Aquinas

Izabella Andrzejuk
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu / The complementarity of wisdom and prudence in human action. Thomas’s Aquinas account

Dorota Zapisek
Miejsce woli w zagadnieniu ludzkiego działania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu / A place of will in the problem of human action in Thomas’s Aquinas view

Artur Andrzejuk
Swoistość sfery afektywnej w ujęciu Tomasza z Akwinu / Specific character of the sphere of affection in Thomas’s Aquinas account

Anna Kazimierczak-Kucharska
Naturalne poznawanie aniołów konsekwencją ich ontycznej struktury – zarys ujęcia Tomasza z Akwinu / Angel natural cognition as a consequence of their ontological structure – Thomas’s Aquinas account

Magdalena Płotka
Praktycystyczna koncepcja filozofii człowieka jako podstawa rozumienia prawa naturalnego (na przykładzie ujęcia Pawła z Worczyna) / Practicist concept of philosophical anthropology of Paul of Worczin as a foundation of natural law theory

Andrzej Marek Nowik
Metodologia historii filozofii w ujęciu wybranych tomistów / Thomistic account of methodology of history of philosophy

Adam Górniak
Koncepcja transcendentaliów a teoria teologii według Tomasza z Akwinu / The concept of transcendentals and the theory of theology by Thomas Aquinas

Edycje / Editions

Paulina Brodzik, Michał Poręcki, Jurata Serafińska, Hanna Szczęśniak, Anna Tustanowska, Magdalena Płotka
Edycja fragmentu komentarza do Etyki nikomachejskiej (BJ 741) Pawła z Worczyna / The edition of the fragment of the commentary on Paul’s of Worczin Nicomachean Ethics (BJ 741)

Paulus de Worczyn
Quaestiones in libros Ethicae nicomacheae Aristotelis (BJ 741, f. 52v-54r)

Tłumaczenia / Translations

Étienne Gilson
Badania historyczne i przyszłość scholastyki (tłum. Michał Zembrzuski) / Historical research and the future of scholasticism

Kinga Górka
Problematyka cielesności demonów w De malo (q. 16, a. 1) św. Tomasza z Akwinu / The issue of devils corporality in De malo (q. 16, a. 1) St. Thomas Aquinas

Tomasz z Akwinu
Kwestie dyskutowane o złu (Quaestiones disputatae de malo, q. 16, a. 1) / On Evil (Quaestiones disputatae de malo, q. 16, a. 1)

Michał Zembrzuski
Analiza problematyki filozoficznej zawartej w Kwodlibecie Tomasza z Akwinu: „Czy anioł jest substancjalnie złożony z istoty i istnienia?” / Analysis of the philosophical issues contained in Thomas Aquinas Quaestiones quodlibetales. Is an angel substantially composed of essence and existence?

Tomasz z Akwinu
Kwodlibet (Quaestiones quodlibetales, II, q. 2, a. 1) / Quodlibetale (Quaestiones quodlibetales, II, q. 2, a. 1)

Sprawozdania i recenzje / Reports and reviews

Michał Zembrzuski
Recenzja: M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Toruń 2010, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 627 / Review: M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych (The Mystery of Human Iniquity. The Topicality of St. Thomas Aquinas’s Teachings on Moral Evil and Capital Vices), Toruń 2010, Wydawnictwo Naukowe UMK, pp. 627

Dawid Lipski
Tomizm na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym / Thomism at the 9th Polish Congress of Philosophy

Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: „Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?” / Report on the conference “How to do the history of philosophy? How to teach it?”

Izabella Andrzejuk
Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza / The report of the ceremony of Professor Mieczyslaw Gogacz award

Nota o Autorach / Note about authors

 

Od Redakcji

„Rocznik Tomistyczny”, którego ukazywanie się tym pierwszym numerem chcemy zainaugurować, pragnie – zgodnie ze swoją nazwą – być miejscem ogłaszania studiów tomistycznych, forum dyskusji naukowych, platformą popularyzacji spuścizny tak filozoficznej jak i teologicznej św. Tomasza z Akwinu.

„Rocznik” jest wydawany przez środowisko tomistów warszawskich, które tworzył i któremu patronuje profesor Mieczysław Gogacz. On też wyznaczył określone ramy uprawiania tomizmu: chodzi o tomizm wynikający z myśli Tomasza z Akwinu jako istotny nurt filozofii współczesnej, charakteryzujący się konsekwentnym ujmowaniem wszelkich zagadnień filozoficznych najpierw od strony esse (istnienia) bytu, a dopiero w następnej kolejności podejmujący problematykę istoty, własności, relacji.

Nasz „Rocznik Tomistyczny” nie jest jednak zamknięty na inne środowiska tomistyczne. Wszelkie teksty tomistyczne będziemy chętnie publikować. Pragniemy raczej łączyć wysiłki tomistów niż je rozpraszać. Czasopismo wychodzi zarówno w wersji internetowej pod adresem: www.tomizm.pl oraz w wersji „papierowej” posiadającej własny ISSN. Wersje

te są identyczne, aczkolwiek wymieniona strona internetowa zawiera oprócz „Rocznika” także inne materiały; ułatwia ponadto kontakt z czytelnikami dzięki wbudowanemu narzędziu poczty elektronicznej. Pełny dostęp do tekstów w wersji elektronicznej danego numeru możliwy będzie po ukazaniu się w druku numeru następnego.

Zachęcamy więc do lektury „Rocznika Tomistycznego”, do własnych studiów tomistycznych i do dzielenia się także owocami tych studiów z innymi. Św. Tomasz zapewnia: Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et iucundius.

Życzymy wszystkim tej iucunditas!

Artur Andrzejuk

Redaktor Naczelny