Artur Andrzejuk
Czym jest tomizm?

Mieczysław Gogacz
Metafizyka św. Tomasza (specyfika głównych zagadnień)

Rozprawy i artykuły

Paul J. Cornish
A Case against State Sovereignty from the Natural Law Tradition

Anton Adam
Milost’ v teológii Wincenta Granata v kontexte filozofie Tomáša Akvinského / Grace in Vincent Granat’s theology in the context of the philosophy of St. Thomas Aquinas

Michał Zembrzuski
Intelekt bierny a intelekt możnościowy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Izabella Andrzejuk
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu

Dorota Zapisek
Miejsce woli w zagadnieniu ludzkiego działania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk
Swoistość sfery afektywnej w ujęciu Tomasza z Akwinu

Anna Kazimierczak-Kucharska
Naturalne poznawanie aniołów konsekwencją ich ontycznej struktury – zarys ujęcia Tomasza z Akwinu

Magdalena Płotka
Praktycystyczna koncepcja filozofii człowieka jako podstawa rozumienia prawa naturalnego (na przykładzie ujęcia Pawła z Worczyna)

Andrzej Marek Nowik
Metodologia historii filozofii w ujęciu wybranych tomistów

Adam Górniak
Koncepcja transcendentaliów a teoria teologii według Tomasza z Akwinu

Edycje

Paulina Brodzik, Michał Poręcki, Jurata Serafińska, Hanna Szczęśniak, Anna Tustanowska, Magdalena Płotka
Edycja fragmentu komentarza do Etyki nikomachejskiej (BJ 741) Pawła z Worczyna

Paulus de Worczyn
Quaestiones in libros Ethicae nicomacheae Aristotelis (BJ 741, f. 52v-54r)

Tłumaczenia

Étienne Gilson
Badania historyczne i przyszłość scholastyki (tłum. Michał Zembrzuski)

Kinga Górka
Problematyka cielesności demonów w De malo (q. 16, a. 1) św. Tomasza z Akwinu

Tomasz z Akwinu
Kwestie dyskutowane o złu (Quaestiones disputatae de malo, q. 16, a. 1)

Michał Zembrzuski
Analiza problematyki filozoficznej zawartej w Kwodlibecie Tomasza z Akwinu: „Czy anioł jest substancjalnie złożony z istoty i istnienia?”

Tomasz z Akwinu
Kwodlibet (Quaestiones quodlibetales, II, q. 2, a. 1)

Sprawozdania i recenzje

Michał Zembrzuski
Recenzja: M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Toruń 2010, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 627

Dawid Lipski
Tomizm na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym

Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: „Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?”

Izabella Andrzejuk
Sprawozdanie z uroczystego wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

Nota o Autorach

 

Od Redakcji

„Rocznik Tomistyczny”, którego ukazywanie się tym pierwszym numerem chcemy zainaugurować, pragnie – zgodnie ze swoją nazwą – być miejscem ogłaszania studiów tomistycznych, forum dyskusji naukowych, platformą popularyzacji spuścizny tak filozoficznej jak i teologicznej św. Tomasza z Akwinu.

„Rocznik” jest wydawany przez środowisko tomistów warszawskich, które tworzył i któremu patronuje profesor Mieczysław Gogacz. On też wyznaczył określone ramy uprawiania tomizmu: chodzi o tomizm wynikający z myśli Tomasza z Akwinu jako istotny nurt filozofii współczesnej, charakteryzujący się konsekwentnym ujmowaniem wszelkich zagadnień filozoficznych najpierw od strony esse (istnienia) bytu, a dopiero w następnej kolejności podejmujący problematykę istoty, własności, relacji.

Nasz „Rocznik Tomistyczny” nie jest jednak zamknięty na inne środowiska tomistyczne. Wszelkie teksty tomistyczne będziemy chętnie publikować. Pragniemy raczej łączyć wysiłki tomistów niż je rozpraszać. Czasopismo wychodzi zarówno w wersji internetowej pod adresem: www.tomizm.pl oraz w wersji „papierowej” posiadającej własny ISSN. Wersje

te są identyczne, aczkolwiek wymieniona strona internetowa zawiera oprócz „Rocznika” także inne materiały; ułatwia ponadto kontakt z czytelnikami dzięki wbudowanemu narzędziu poczty elektronicznej. Pełny dostęp do tekstów w wersji elektronicznej danego numeru możliwy będzie po ukazaniu się w druku numeru następnego.

Zachęcamy więc do lektury „Rocznika Tomistycznego”, do własnych studiów tomistycznych i do dzielenia się także owocami tych studiów z innymi. Św. Tomasz zapewnia: Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et iucundius.

Życzymy wszystkim tej iucunditas!

Artur Andrzejuk

Redaktor Naczelny