Rocznik Tomistyczny nr 7 (2018)

ISSN 2300-1976

Raymond Leo Cardinal Burke
The Crisis regarding Marriage in the Present Day

Wokół myśli Étienne’a Gilsona w rocznicę śmierci

Mieczysław Gogacz
Gilson i filozofia

Richard Fafara
Philosophy and Civilization

Peter Redpath
An American Perspective on the Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas: Midwife to Birth of a New and Improved Global Civilization of Freedom!

Curtis L. Hancock
The Elusiveness of Happiness in the Modern World

Nicolas Moscicki
Gilson – voudrait-il deconstruire la metaphysique?

Michał Zembrzuski
In Defense of Realism. The Metaphysical Thought of Mieczysław Gogacz

Mieczysław Gogacz
Wpływ Étienne’a Gilsona na filozofię w Polsce

Rozprawy i artykuły

Artur Andrzejuk
Własności istnieniowe bytu w interpretacji tomizmu konsekwentnego

Michał Zembrzuski
Problem mind-body w świetle Tomaszowej koncepcji hylemorfizmu

Marcin W. Bukała
Siódme: „Nie kradnij”. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego

Artur Andrzejuk
Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu

Magdalena Płotka
From scibile to operabile. Metaphilosophical and Methodological Debate on Practical Character of Artes in 15th Century Cracow

Izabella Andrzejuk
Filozoficzne podłoże mistyki św. Jana od Krzyża

Magdalena Płotka
Action and Happiness. A Reinterpretation of Thomas Aquinas’s Theory of Happiness in Paul’s of Worczyn Ethical Thought

Krzysztof A. Wojcieszek
Cnota trzeźwości: indywidualna czy społeczna?

Ewa Agnieszka Pichola
Ne ite ad Thomam, sed ad von Hildebrand

Jan Pociej
Konsekwencje metafizyczne ujęć materii i ruchu we współczesnej fizyce

Tomasz Pawlikowski
Klasyczne ujęcia problemu prawdy w „post-świecie”

Sprawozdania i recenzje

Natalia Herold
Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

Izabella Andrzejuk
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Tomizm konsekwentny” – 18 listopada 2017 roku

Michał Zembrzuski
Sympozjum Tomistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 28 lutego 2018 roku

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży – 7 marca 2018 roku

Artur Andrzejuk
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia” – 7 czerwca 2018 roku

Magdalena Płotka
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca” – 8 czerwca 2018 roku

Natalia Herold
Kulisy sporu o istotę i istnienie. Recenzja: Tomasz Sutton, De esse et essentia, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, Warszawa 2018

Magdalena Płotka
Świat uczuć i świat rozumu. Recenzja: Justyna Fiołek, Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017

Bożena Listkowska
O nieprostych kwestiach w sposób prosty, jasny i precyzyjny. Recenzja: Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, Warszawa 2017

Izabella Andrzejuk
Podstawy filozofii wychowania. Recenzja: Mikołaj Krasnodębski, Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej, Głogów 2018

Polemiki i dyskusje

Nicolas Moscicki
Structure de l’être dans La Somme contra Gentiles. Essai de reflexion sur l’article de Professeur Artur Andrzejuk Struktura bytu w «Summa contra Gentiles» Tomasza z Akwinu, Rocznik Tomistyczny / Annuaire Thomiste N° 6 (2017)

 

Od Redakcji

Siódmy numer „Rocznika Tomistycznego” cechuje się różnorodnością. Polega ona na wielości podejmowanych tematów oraz na większym bądź mniejszym, choć jednak zasadniczym, związku z myślą Tomaszową i tomistyczną.

8 czerwca 2018 roku odbyła się w Szczecinie konferencja zatytułowana Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia. Inauguracyjny wykład poświęcony kryzysowi małżeństwa we współczesnym świecie wygłosił ks. kardynał Raymond Leo Burke. „Rocznik Tomistyczny” sprawował funkcję patrona medialnego nad tym wydarzeniem. Artykuł Księdza Kardynała publikujemy w naszym czasopiśmie.

W bieżącym roku przypadła 10. rocznica śmierci Mieczysława Alberta Krąpca oraz 40. rocznica śmierci Étienne Gilsona, dwóch wybitnych tomistów. Okazją do uczczenia ich pamięci były konferencje, które odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zorganizowane w ramach XVII Międzynarodowego Sympozjum Future of Western Civilization. W siódmym numerze naszego „Rocznika” wyodrębniony został specjalny dział, w którym zamieszczamy artykuły poświęcone myśli Gilsona napisane m.in. przez uczestników tych konferencji.

W bieżącym numerze znajdziemy artykuły, które stanowią analizę tekstów Akwinaty i dotyczą kluczowych zagadnień metafizycznych (natury i transcendentaliów). Większa część publikacji jest raczej rozwijaniem pewnych ważnych zagadnień na podstawie tomistycznych zasad filozoficznych, moralnych, teologicznych. Przykładem takich artykułów, o nieco polemicznym charakterze, mogą być choćby te poświęcone zagadnieniu mind-body albo kwestii prawdy w „post-świecie”. Odniesienie myśli tomistycznej do współczesnych problemów można dostrzec także w interesującym artykule na temat cnoty trzeźwości. Po raz kolejny okazuje się, że dziedzictwo etyki cnót nie jest ciążącym bagażem czy remedium na bolączki, ale sposobem zrozumienia człowieka żyjącego w społeczeństwie i podejmującego indywidualne wybory. Nawiązania do myśli Tomaszowej odnaleźć można w artykule poświęconym średniowiecznemu rozumieniu rynku, filozoficznym podstawom mistyki św. Jana od Krzyża, współczesnemu – fizykalnemu – rozumieniu materii i ruchu. W niniejszym tomie znajdziemy także publikacje poświęcone interpretacjom Tomaszowej filozofii praktycznej w polskim środowisku XV-wiecznych filozofów.

Dodać warto, że ten numer „Rocznika Tomistycznego” jest wyjątkowo „międzynarodowy” – znajdujemy w nim publikacje po polsku, angielsku i francusku.

Obok oryginalnych artykułów naukowych w numerze znalazło się miejsce także na polemiki, sprawozdania i recenzje, które ubogacają tom i zdają sprawę z aktualnych wydarzeń naukowych.

Niezmiernie miło nam poinformować o reaktywacji Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, początkowo tworzonego w latach osiemdziesiątych przez środowisko tomistów warszawskich. Informacje na temat jego powstania, a także działalności, znaleźć można w publikacji Natalii Herold, sekretarza Zarządu Towarzystwa (w dziale Sprawozdania i recenzje), a także na stronie internetowej: www.tomizm.org.

Michał Zembrzuski

Sekretarz Redakcji

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476