Rocznik Tomistyczny nr 9 (2020) 1

ISSN 2300-1976

Dorota M. Markocka
Józef M. Bocheński – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1930-2020 w układzie chronologicznym

Józef M. Bocheński
O uniwersytecie

Jan Parys
Wywiad: Józef Bocheński jakim Go znałem

Rozprawy i artykuły

Artur Andrzejuk
Filozoficzna biografia Józefa M. Bocheńskiego

Michał Zembrzuski
Józef M. Bocheński jako tomista

Izabella Andrzejuk
Filozoficzne aspekty człowieczeństwa w ujęciu J.M. Bocheńskiego

Tomasz Pawlikowski
Metafizyka w marksizmie? – Materializm dialektyczny i jego konsekwencje w ujęciu o. Józefa Marii Bocheńskiego

Maciej Nowak
O stosowaniu logiki przez o. Józefa Marię Bocheńskiego w wybranych pracach

Marek Porwolik
Józefa Marii Bocheńskiego program studi w o Bogu

Natalia Herold
Filozoficzna koncepcja zabobonu w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego

Adrian Łazarski
Filozofia ekonomii Józefa Bocheńskiego

Artur Andrzejuk
Etyka w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego

Jerzy Niepsuj / Artur Andrzejuk
Józefa M. Bocheńskiego elementarz etyki wojskowej

Jacek Grzybowski
Kategorie społeczne i ich znaczenie w myśli o. Józefa Marii Bocheńskiego OP

Artur Andrzejuk
Józefa M. Bocheńskiego koncepcja historii filozofii

Joanna Pyłat
Związki Józefa (Innocentego Marii) Bocheńskiego OP ze środowiskiem naukowym „wychodźstwa niepodległościowego” w Wielkiej Brytanii

Edycje i tłumaczenia

Magdalena Płotka
Ontologia w De ente et essentia św. Tomasza z Akwinu. Wprowadzenie do przekładu o. J.M. Bocheńskiego OP

Św. Tomasz z Akwinu
O bycie i istocie. Tłumaczenie: Józef Maria Bocheński, Edycja: Magdalena Płotka

Publikacje poświęcone Józefowi Bocheńskiemu w 25. rocznicę śmierci

Marcin Trepczyński
Numer 70/2020 „Edukacji Filozoficznej” poświęcony Józefowi Marii Bocheńskiemu

Marcin Bukała
Józefa I.M. Bocheńskiego filozofia przedsiębiorstwa w „Prakseologii” 162 (2020)

 

Od Redakcji

W dniu 8 lutego 2020 roku minęła 25. rocznica śmierci ojca Józefa M. Bocheńskiego OP, wybitnego polskiego filozofa i wielkiego patrioty, kt remu wojenny los kazał zdecydowaną większość aktywnego życia spędzić na uchodźstwie. Ponieważ w rządzonej przez komunist w Polsce uznany został za wroga politycznego, przeto jego publikacje w ojczyźnie zdobywało się z najwyższym trudem, natomiast w drugiej połowie XX wieku był najbardziej znanym i rozpoznawalnym filozofem polskim na świecie. Sytuacja ta nie uległa jakiejś radykalnej poprawie po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, prawdopodobnie z powodu bardzo krytycznej oceny przez Bocheńskiego tzw. transformacji ustrojowej, przeprowadzanej w latach 90. Oczywiście jego książki są dziś w kraju dostępne, ale ciągle brakuje tłumaczeń kilku kluczowych opracowań (np. podręcznika sowietologii czy historii logiki formalnej). Z okazji okrągłych rocznic urodzin i śmierci Bocheńskiego urządzane już były okolicznościowe konferencje, pokłosie kt rych stanowiły interesujące publikacje. Także wspomniana 25. rocznica śmierci była okazją do przypomnienia jego osoby i myśli. Warto dodać, że tym razem w dzieło upamiętnienia Bocheńskiego włączyły się władze państwowe oraz r żne instytucje, co spowodowało zdecydowanie szerszy zasięg organizowanych wydarzeń. Jedną z takich instytucji była Fundacja PZU, kt ra wsparła projekt Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, zatytułowany: Ojciec Józef Maria Bocheński jako filozof. Postanowiliśmy bowiem ukazać osobę i dorobek polskiego dominikanina w spos b obejmujący większość jego szerokich zainteresowań filozoficznych, zmieniających się zresztą w ciągu jego długiego życia. W ostatniej fazie tego życia Bocheński był radykalnym zwolennikiem filozofii analitycznej, kt rą traktował jako logiczną analizę r żnych problem w filozoficznych. Powoduje to, że jest on postrzegany gł wnie jako logik, z pominięciem innych jego osiągnieć filozoficznych. Tymczasem zanim Bocheński został analitykiem był tomistą, zajmował się etyką i jej zastosowaniami w r żnych dziedzinach życia, historią filozofii ze szczeg lnym uwzględnieniem ideologii komunistycznej, kt ra zapanowała nad połową Europy po II wojnie światowej. Interesowała go także filozofia społeczna i polityczna oraz – co oczywiste – teologia. Wszystkie te zagadnienia są przynajmniej dotknięte w tomie „Rocznika Tomistycznego” poświęconym Bocheńskiemu. Opr cz tego publikujemy kompletną (w miarę możliwości) bibliografię Bocheńskiego, opracowanie jego aktywności naukowej na emigracji, a także wspomnienia o nim i rozmowę z Janem Parysem, autorem wywiadu-rzeki z Bocheńskim, przeprowadzonego dziesięć lat przed jego śmiercią. Ponadto w tym numerze Rocznika Tomistycznego przedrukowujemy dwa dość unikalne teksty samego o. Bocheńskiego: przekład traktatu De ente et essentia Tomasza z Akwinu, wykonany jeszcze przed wojną oraz wykład na temat uniwersytetu, wygłoszony z 1952 roku. Ufamy, że nasz „Rocznik” będzie nie tylko formą oddania hołdu wybitnemu Polakowi, ale przede wszystkim przyczyni się do upowszechnienia jego filozoficznych osiągnięć. W tym celu wszystkie podjęte tu tematy zostały opracowane w postaci kr tkich wykład w filmowych i zamieszczone na stronie internetowej zar wno „Rocznika Tomistycznego” (www.roczniktomistyczny.pl), jak i Naukowego Towarzystwa Tomistycznego (www.tomizm.org).

Artur Andrzejuk

Redaktor Naczelny

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476