Rocznik Tomistyczny nr 5 (2016)

ISSN 2300-1976

Mieczysław Gogacz

Arkady Rzegocki
Professor Wojciech Falkowski – Sarmatian and gentleman / Professor Wojciech Falkowski – Sarmatian and gentleman

Ignacy Dec
Z moich spotkań z prof. Mieczysławem Gogaczem / From my meetings with prof. Mieczyslaw Gogacz

Maciej Słęcki
Wykaz publikacji profesora Mieczysława Gogacza z lat 2006-2014 oraz uzupełnienia i poprawki do wykazu z lat 1998-2001 / List of publications of Professor Mieczyslaw Gogacz in 2006-2014 as well as additions and amendments to the list of 1998-2001

Mieczysław Gogacz
Qu’est-ce que la réalité? / What is reality?

Artur Andrzejuk
Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego / The Conception of Existence According to Mieczyslaw Gogacz. A Contribution to the History of Consequential Thomism’s Formation

Rozprawy i artykuły

Michał Zembrzuski
Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego / Truth about intellect. Understanding of possible and agent intellect in the thought of Mieczysław Gogacz

Agnieszka Gondek
Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pedagogiki zorientowanej idealistycznie / Pedagogy of Mieczyslaw Gogacz – a proposal of realistic education in the context of idealistically oriented modern pedagogy

Ewa A. Pichola
Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji serca Dietricha von Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza / Inconsequent Heart of the Phenomenologist in the light of Consequent Heart of the Thomist. Comparison of Dietrich von Hildebrand’s Concept of the Heart to Mieczysław Gogacz’s Speech and Voice of the Heart

Bożena Listkowska
Stosunek do samego siebie a poczucie szczęścia w ujęciu Ericha Fromma i Mieczysława Gogacza. Studium porównawcze / Attitude towards self and the sense of happiness according to Erich Fromm and Mieczyslaw Gogacz. Comparative study

Michał Głowala
Istnienie i życie. Uwagi na marginesie zasady vivere viventibus est esse / Actual Existence and Life. Some Remarks on vivere viventibus est esse

Richard Zan
Gott ist die Umwelt des Menschen. Über die Gotteserkenntnis nach Thomas von Aquin / God as the environment for man. The knowledge of God in account of St. Thomas Aquinas

Artur Andrzejuk
Problem źródeł Tomaszowej koncepcji esse jako aktu bytu / The Problem of Sources of Thomas’ Concept of esse as the Act of Being / Thomas Aquinas on active and contemplative life

Magdalena Płotka
Tomasz z Akwinu o życiu czynnym i kontemplacyjnym / Thomas Aquinas on active and contemplative life

Izabella Andrzejuk
L’amitié dans les textes de Thomas d’Aquin / Friendship (amicitia) in Thomas Aquinas` texts

Paulina Biegaj
„Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu”. Biblijno-filozoficzne podstawy wykładni prawa Bożego w nauce św. Tomasza z Akwinu / “The hearts of the saints turned to the law of God.” Biblical – philosophical basis of interpretation of the law of God in the philosophy of St. Thomas Aquinas

Grzegorz Hołub
Potencjalność embrionu a koncepcja duszy ludzkiej / The Potentiality of Embryo and the Concept of Human Soul

Jacek Grzybowski
Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu? / Can relation that has the weakest kind of being in St. Thomas’ metaphysics constitute a foundation for the real being of a nation?

Anna Mandrela
Krytyka koncepcji reinkarnacji w Summa contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu / Critique of the theory of reincarnation in Summa contra Gentiles by St. Thomas Aquinas

Kamil Majcherek
Tomasz z Akwinu i William Ockham o celowości świata natury / Thomas Aquinas and William of Ockham on the purposefulness of the natural world

Dawid Lipski
Problematyka istnienia i istoty w poglądach Tomasza z Sutton / The problem of the existence and essence in the views of Thomas of Sutton

Tomasz Pawlikowski
Problem subsystencji w Logice Marcina Śmigleckiego / The problem of Subsistence in The Logic of Marcin Śmiglecki

Jan Pociej
Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej / Piotr Semenenko’s Attempt of Renewing of Classical Philosophy

Maria Boużyk
Jacek Woroniecki o modlitwie jako czynniku doskonalącym naturę człowieka / Jacek Woroniecki on Prayer as a Factor Improving Human Nature

Sprawozdania i recenzje

Anna Kazimierczak-Kucharska
Warszawscy tomiści na X Polskim Zjeździe Filozoficznym – Poznań, 15-19 września 2015 roku / Warsaw Thomists on the X Polish Congress of Philosophy – Poznan, 15-19 September 2015

Piotr Roszak
Sprawozdanie z 5. Międzynarodowej Konferencji The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the Theological Nature of Moral Virtue, Thomas Institute, Utrecht (Holandia) 16-19 grudnia 2015 r / Report of the 5th International Conference „The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the Theological Nature of Moral Virtue”, Thomas Institute, Utrecht (Netherlands), 16-19 December 2015

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci – 9 marca 2016 roku / The report of the symposium in honor of St. Thomas Aquinas on the anniversary of his death – 9 March 2016

Izabella Andrzejuk
Tomizm na konferencji Filozoficzne aspekty mistyki – 15 kwietnia 2016 / Thomism at the conference “Philosophical aspects of mysticism” – 15 April 2016

Artur Andrzejuk
Tomizm fenomenologizujący Antoniego B. Stępnia. Recenzja: 1) A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 1, do druku przygotował A. Gut, Lublin 1999; 2) A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 2, do druku przygotował A. Gut, Lublin 2001; 3) A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 3, do druku przygotował R. Kryński, Lublin 2015. / Phenomenologising Thomism of Antoni B. Stepien. Review: 1) A. B. Stepien, Philosophical Studies and Sketches, ed. A. Gut, vol. 1, Lublin 1999; 2) A. B. Stepien, Philosophical Studies and Sketches, ed. A. Gut, vol. 2, Lublin 2001; 3) A. B. Stepien, Philosophical Studies and Sketches, ed. R. Kryński, Vol. 3, Lublin 2015

Dawid Lipski
Recenzja: Tomasz z Akwinu, Komentarz „O pamięci i przypominaniu”, przekład i opracowanie Michał Zembrzuski, w: Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, t.13, Warszawa 2012. / Review: Thomas Aquinas, Commentary on “The memory and remembering”, transl. Michał Zembrzuski in Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, vol.13, Warsaw 2012

Artur Andrzejuk
Recenzja: Michał Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015, stron 324 / Review: Michał Zembrzuski, From common sense to the memory and recollection. The concept of internal sense in the theory of knowledge of St. Thomas Aquinas, Campidoglio, Warsaw 2015, pp. 324.

Artur Andrzejuk
Un « thomisme gay » du Père Oliva. Recenzja: Adriano Oliva, Amours. L`Église, les divorcés remariés, les couples homosexuels, Paris 2015, pp 166. / Un « thomisme gay » du Père Oliva. Review: Adriano Oliva, Amours. L`Église, les divorcés remariés, les couples homosexuels, Paris 2015, pp. 166

Artur Andrzejuk
Recenzja: Arkadiusz Gudaniec, Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2015. / Review: Arkadiusz Gudaniec, Paradox of selfless love. The study of philosophical anthropology in texts of St. Thomas Aquinas, Lublin 2015

Artur Andrzejuk
Recenzja: Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Lublin 2015, ss. 316. / Review: Paweł Gondek, Project of autonomous realistic philosophy. Mieczyslaw A. Krąpiec’s and Stanislaw Kaminsky’s theory of being, Lublin 2015, pp. 316

Polemiki i dyskusje

Kilka słów o tomizmie konsekwentnym, jego historii i głównych założeniach z prof. Mieczysławem Gogaczem rozmawia Bożenia Listkowska / A few words on consequent Thomism, its history and the major assumptions – Bożena Listkowska is interviewing Professor Mieczyslaw Gogacz

Piotr Moskal
Kilka uwag w związku z recenzją dr Izabelli Andrzejuk mojej książki Traktat o religii / Some remarks on Izabella Andrzejuk’s review of my book Treaty on religion

Izabella Andrzejuk
Odpowiedź na uwagi ks. prof. Piotra Moskala odnośnie do recenzji książki: Traktat o religii / The response of the remarks of Fr. prof. Piotr Moskal regarding the review of the book: The Treatise on Religion

Nota o autorach / Note about authors

 

Od Redakcji

W listopadzie tego roku jubileusz dziewięćdziesięciolecia urodzin obchodzi Profesor Mieczysław Gogacz, twórca tomizmu konsekwentnego oraz nestor i patron naszego środowiska naukowego – także środowiska Rocznika Tomistycznego. Z tej okazji piaty numer Rocznika Tomistycznego dedykujemy Profesorowi na Jego urodziny. W części wstępnej (następującej zwykle po „editorial”, a przed działem „Rozprawy i artykuły”) znajdziemy oprócz aktualnego zdjęcia Jubilata i przypomnienia najważniejszych faktów z Jego życia, unikalne wspomnienia ks. bpa prof. Ignacego Deca z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, uzupełnienie i corrigendę bibliografii Profesora opublikowanych z okazji siedemdziesięciolecia i osiemdziesięciolecia Jego urodzin1 (mgr Maciej Słęcki), niepublikowany w Kraju artykuł samego Profesora pt. Qu’est-ce que la realite? (Czym jest rzeczywistość?) oraz moje opracowanie na temat kształtowania się koncepcji istnienia w tomizmie konsekwentnym. W numerze tym, oprócz części wstępnej wprost poświęconej osobie i aktywności naukowej Profesora, znajdziemy ponadto artykuł o Jego teorii intelektu (dr Michał Zembrzuski), o Jego koncepcji pedagogiki (mgr Agnieszka Gondek) oraz porównanie Jego ujęć z psychologią Ericha Fromma (dr Bożena Listkowska) oraz fenomenologią Dietricha von Hildebranda (mgr Ewa Pichola). W dziale „Polemiki i dyskusje” publikujemy rozmowę, jaką przeprowadziła z Profesorem dr B. Listkowska w 2005 roku.
Poza tekstami wprost odnoszącymi się do osoby i ujęć prof. Mieczysława Gogacza wszystkie pozostałe teksty zostały także Mu dedykowane jako wyraz szacunku i uznania ich Autorów oraz Redakcji dla Jego osoby i myśli. Panu Profesorowi Gogaczowi gratulujemy pięknego jubileuszu, dziękujemy za Jego obecność, Jego myśl filozoficzną i teologiczną, za Jego działalność wśród nas, za zawsze niezawodną przyjaźń i niezachwianą wierność swojemu powołaniu nauczyciela i mistrza. Życzmy kolejnych lat w zdrowiu i pogodzie ducha!

W kwietniu 2015 roku po długiej chorobie zmarł prof. dr Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w latach 2002-2011, członek Rady Naukowej naszego Rocznika, człowiek wielkiego serca i rozumu, wypróbowany przyjaciel naszego środowiska. Requiem aeternam dona eis Domine!
Zamieszczamy wspomnienie o Panu Profesorze Falkowskim napisane przez prof. Arkadego Rzegockiego, członka naszej Rady Naukowej, który od sierpnia 2016 roku jest ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Gratulujemy nominacji i życzymy Panu Ambasadorowi w trudnym okresie Brexitu dobrych owoców służby Polsce i Polakom – szczególnie tym, pozostającym na Wyspach Brytyjskich.
Artur Andrzejuk

Redaktor Naczelny

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476)