Rocznik Tomistyczny nr 5 (2016)

ISSN 2300-1976

Mieczysław Gogacz

Arkady Rzegocki
Professor Wojciech Falkowski – Sarmatian and gentleman

Ignacy Dec
Z moich spotkań z prof. Mieczysławem Gogaczem

Maciej Słęcki
Wykaz publikacji profesora Mieczysława Gogacza z lat 2006-2014 oraz uzupełnienia i poprawki do wykazu z lat 1998-2001

Mieczysław Gogacz
Qu’est-ce que la réalité?

Artur Andrzejuk
Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego
Rozprawy i artykuły

Michał Zembrzuski
Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego

Agnieszka Gondek
Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pedagogiki zorientowanej idealistycznie

Ewa A. Pichola
Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji serca Dietricha von Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza

Bożena Listkowska
Stosunek do samego siebie a poczucie szczęścia w ujęciu Ericha Fromma i Mieczysława Gogacza. Studium porównawcze

Michał Głowala
Istnienie i życie. Uwagi na marginesie zasady vivere viventibus est esse

Richard Zan
Gott ist die Umwelt des Menschen. Über die Gotteserkenntnis nach Thomas von Aquin

Artur Andrzejuk
Problem źródeł Tomaszowej koncepcji esse jako aktu bytu

Magdalena Płotka
Tomasz z Akwinu o życiu czynnym i kontemplacyjnym

Izabella Andrzejuk
L’amitié dans les textes de Thomas d’Aquin

Paulina Biegaj
„Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu”. Biblijno-filozoficzne podstawy wykładni prawa Bożego w nauce św. Tomasza z Akwinu

Grzegorz Hołub
Potencjalność embrionu a koncepcja duszy ludzkiej

Jacek Grzybowski
Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu?

Anna Mandrela
Krytyka koncepcji reinkarnacji w Summa contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu

Kamil Majcherek
Tomasz z Akwinu i William Ockham o celowości świata natury

Dawid Lipski
Problematyka istnienia i istoty w poglądach Tomasza z Sutton

Tomasz Pawlikowski
Problem subsystencji w Logice Marcina Śmigleckiego

Jan Pociej
Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej

Maria Boużyk
Jacek Woroniecki o modlitwie jako czynniku doskonalącym naturę człowieka

Sprawozdania i recenzje

Anna Kazimierczak-Kucharska
Warszawscy tomiści na X Polskim Zjeździe Filozoficznym – Poznań, 15-19 września 2015 roku

Piotr Roszak
Sprawozdanie z 5. Międzynarodowej Konferencji The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the Theological Nature of Moral Virtue, Thomas Institute, Utrecht (Holandia) 16-19 grudnia 2015 r

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci – 9 marca 2016 roku

Izabella Andrzejuk
Tomizm na konferencji Filozoficzne aspekty mistyki – 15 kwietnia 2016

Artur Andrzejuk
Tomizm fenomenologizujący Antoniego B. Stępnia. Recenzja: 1) A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 1, do druku przygotował A. Gut, Lublin 1999; 2) A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 2, do druku przygotował A. Gut, Lublin 2001; 3) A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 3, do druku przygotował R. Kryński, Lublin 2015.

Dawid Lipski
Recenzja: Tomasz z Akwinu, Komentarz „O pamięci i przypominaniu”, przekład i opracowanie Michał Zembrzuski, w: Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, t.13, Warszawa 2012.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Michał Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015, stron 324

Artur Andrzejuk
Un « thomisme gay » du Père Oliva. Recenzja: Adriano Oliva, Amours. L`Église, les divorcés remariés, les couples homosexuels, Paris 2015, pp 166.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Arkadiusz Gudaniec, Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2015.

Artur Andrzejuk
Recenzja: Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Lublin 2015, ss. 316.

Polemiki i dyskusje

Kilka słów o tomizmie konsekwentnym, jego historii i głównych założeniach z prof. Mieczysławem Gogaczem rozmawia Bożenia Listkowska

Piotr Moskal
Kilka uwag w związku z recenzją dr Izabelli Andrzejuk mojej książki Traktat o religii

Izabella Andrzejuk
Odpowiedź na uwagi ks. prof. Piotra Moskala odnośnie do recenzji książki: Traktat o religii

Nota o autorach

 

Od Redakcji

W listopadzie tego roku jubileusz dziewięćdziesięciolecia urodzin obchodzi Profesor Mieczysław Gogacz, twórca tomizmu konsekwentnego oraz nestor i patron naszego środowiska naukowego – także środowiska Rocznika Tomistycznego. Z tej okazji piaty numer Rocznika Tomistycznego dedykujemy Profesorowi na Jego urodziny. W części wstępnej (następującej zwykle po „editorial”, a przed działem „Rozprawy i artykuły”) znajdziemy oprócz aktualnego zdjęcia Jubilata i przypomnienia najważniejszych faktów z Jego życia, unikalne wspomnienia ks. bpa prof. Ignacego Deca z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, uzupełnienie i corrigendę bibliografii Profesora opublikowanych z okazji siedemdziesięciolecia i osiemdziesięciolecia Jego urodzin1 (mgr Maciej Słęcki), niepublikowany w Kraju artykuł samego Profesora pt. Qu’est-ce que la realite? (Czym jest rzeczywistość?) oraz moje opracowanie na temat kształtowania się koncepcji istnienia w tomizmie konsekwentnym. W numerze tym, oprócz części wstępnej wprost poświęconej osobie i aktywności naukowej Profesora, znajdziemy ponadto artykuł o Jego teorii intelektu (dr Michał Zembrzuski), o Jego koncepcji pedagogiki (mgr Agnieszka Gondek) oraz porównanie Jego ujęć z psychologią Ericha Fromma (dr Bożena Listkowska) oraz fenomenologią Dietricha von Hildebranda (mgr Ewa Pichola). W dziale „Polemiki i dyskusje” publikujemy rozmowę, jaką przeprowadziła z Profesorem dr B. Listkowska w 2005 roku.
Poza tekstami wprost odnoszącymi się do osoby i ujęć prof. Mieczysława Gogacza wszystkie pozostałe teksty zostały także Mu dedykowane jako wyraz szacunku i uznania ich Autorów oraz Redakcji dla Jego osoby i myśli. Panu Profesorowi Gogaczowi gratulujemy pięknego jubileuszu, dziękujemy za Jego obecność, Jego myśl filozoficzną i teologiczną, za Jego działalność wśród nas, za zawsze niezawodną przyjaźń i niezachwianą wierność swojemu powołaniu nauczyciela i mistrza. Życzmy kolejnych lat w zdrowiu i pogodzie ducha!

W kwietniu 2015 roku po długiej chorobie zmarł prof. dr Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w latach 2002-2011, członek Rady Naukowej naszego Rocznika, człowiek wielkiego serca i rozumu, wypróbowany przyjaciel naszego środowiska. Requiem aeternam dona eis Domine!
Zamieszczamy wspomnienie o Panu Profesorze Falkowskim napisane przez prof. Arkadego Rzegockiego, członka naszej Rady Naukowej, który od sierpnia 2016 roku jest ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Gratulujemy nominacji i życzymy Panu Ambasadorowi w trudnym okresie Brexitu dobrych owoców służby Polsce i Polakom – szczególnie tym, pozostającym na Wyspach Brytyjskich.
Artur Andrzejuk

Redaktor Naczelny

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476)